Nieznany Świat 12/2017

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 48 godzin
Cena: 8,90 zł 8.90
ilość egz.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

W NUMERZE:

NOWE HORY­ZONTY
Doty­chcza­sowe możli­wości poz­naw­cze na bazie aktu­al­nego paradyg­matu wycz­er­pały się. Gwaran­tują nam rozwój tech­no­log­iczny, ale nie czynią nas szczęśli­wymi, gdyż degeneru­jemy się duchowo - mówi w spec­jal­nym wywiadzie dr Danuta Adamska-​Rutkowska — lau­re­atka Nagrody Hon­orowej NŚ za rok 2017. Uroczyste przyz­nanie nagrody odbędzie się 13 grud­nia (więcej infor­ma­cji tutaj).

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne miesięcznika na e.nieznanyswiat.pl

Kro­nika Akaszy
- czyli Newsy, a w nich m.in.: o mil­iarderze z USA finan­su­ją­cym bada­nia nad medy­cyną alter­naty­wną, o lecze­niu depresji grzy­bkami z psy­lo­cy­biną, o budzą­cych kon­trow­er­sje próbach komu­nikacji z ET oraz religii założonej przez pana Levandowskiego, który prag­nie zainicjować kult bóstwa kom­put­erowego.

Między spiry­tyzmem a okul­tyzmem (dokończe­nie)
Kon­tak­tem z mieszkań­cami zaświatów zain­tere­sowanych było wielu uczonych żyją­cych na początku XX w., na czele z Mendele­jewem oraz noblistą Richetem. Medi­ami spiry­tysty­cznymi oraz przekazami z tamtej strony zaj­mowało się także wielu pol­s­kich naukow­ców. Do jakich wniosków doszli?

OBUDZIĆ SOL­I­DARNOŚĆ
O kulisach tegorocznej Wielkiej Medy­tacji NIEZ­NANEGO ŚWIATA (30 grud­nia, 22:00 – 22:30). Dlaczego sol­i­darność? Uwrażli­wia na krzy­wdę, pomaga przetr­wać trudne chwile, daje poczu­cie współod­powiedzial­ności za drugiego człowieka. Obudzić sol­i­darność oznacza przy­wró­cić wiarę w poczu­cie wspól­noty.

BOGOWIE UMIER­AJĄ MŁODO
Jego trag­iczną śmierć z rąk psy­chofana poprzedzał szereg znaków zapowiada­ją­cych nieuchronny koniec krótkiego życia wypełnionego niebo­ty­cznymi sukce­sami, zetknię­ci­ami z Niez­nanym i nieustan­nym poszuki­waniem włas­nej ścieżki duchowej…

JASK­IN­IOWCY SĄ WŚRÓD NAS
Czy na Ziemi mogą żyć oprócz ludzi inni, relik­towi przed­staw­iciele rodzaju Homo? Choć brzmi to jak naukowa herezja, pewne odkrycia i relacje staw­iają tę hipotezę w nowym świ­etle, ujaw­ni­a­jąc tajem­niczy gatunek Homo cog­na­tus, jakiego przed­staw­icielką była m.in. Zana — dzika kobi­eta z Abc­hazji, której potomkowie żyją po dziś dzień…

Taniec figur
- czyli pyta­nia i wąt­pli­wości związane z tezami przed­staw­ionymi w artykule Karma nar­o­dów. Czy kon­flikty, stereo­typy, urazy i nien­aw­iść aby na pewno mają podłoże karmiczne? — zas­tanawia się dr Mał­gorzata Szafrańska.

Dotknię­cie Niez­nanego
Kole­jna por­cja relacji naszych Czytel­ników o zdarzeni­ach niewytłu­maczal­nych i niezwykłych. W tym miesiącu m.in. W biały dzień — relacja o lewitu­ją­cym przed­mio­cie, Wizja katas­trofy… — czyli opowieść o śnie, który zapowiadał wypadek kole­jowy pod Szczekoci­nami, a także Wstrząs rzeczy­wis­tości — his­to­ria przedzi­wnego incy­dentu pod­czas wycieczki do Lasów Brzezińskich.

Jubileusz Księgarni-​Galerii oraz Klubu Przy­jaciół NŚ
Młod­sze rodzeństwo naszego miesięcznika — czyli Księgarnia-​Galeria Niez­nany Świat przy ul. Kredy­towej 2 oraz Klub Przy­jaciół NŚ niespodziewanie wydoroślały, osią­ga­jąc między­nar­o­dową pełno­let­ność - wiek 21 lat!

MISTY­CYZM: OSO­BISTE POSZUKI­WANIE BOGA
Odsła­ni­ają świat, który wymyka się wszelkim próbom klasy­fikacji. Na Wschodzie osoby poszuku­jące dróg do Boga otacza sza­cunek, na Zachodzie pode­jr­zli­wość — pisze Katarzyna Kusek, przyglą­da­jąc się temu, co mieli nam do przekaza­nia wielcy mistycy.

Zamów prenu­mer­atę NŚ na 2018 rok!

SFINKS MOŻE BYĆ KOM­NATĄ ZAPISKÓW
Według najnowszej teorii hieroglify znalezione na posągu wezyra Hemi­unu — budown­iczego Wielkiej Piramidy, sugerują, że Sfinks mógł pełnić rolę archi­wum i bib­lioteki wiedzy starożyt­nych Egipc­jan. Wspom­i­nał o tym w swoich wiz­jach także amerykański ekstrasens Edgar Cayce. Ale to nie koniec zaskoczeń…

Bry­tyjska policja kon­tra UFO
Polic­jant i ufolog Gary Hes­el­tine doku­men­tuje obserwacje UFO, jakich dokon­ali jego koledzy po fachu. Są wśród nich bliskie spotka­nia stróżów prawa z NOL, a także przy­padki, kiedy wdawali się oni w poś­cig za lata­ją­cymi intruzami.

Kos­miczne megas­truk­tury
Fas­cynu­jąca opowieść Andrzeja Mis­zczaka o kos­micznych obiek­tach tak ogrom­nych, że trud­nych do oga­r­nię­cia wyobraźnią — super­gro­madach, ścianach i wiel­kich pustkach…

Alicja z Krainy BARS
W Pocz­cie heal­erów pol­s­kich Alicja Dominiak - niegdyś zwycza­jna matka i żona, która marzyła o poma­ganiu innym. Myślała, że uzdraw­ianie leży poza jej zasięgiem do czasu, aż pozbyła się tych krępu­ją­cych przekonań. Pomogła jej w tym… fizyka kwantowa.

Regresja zmian miażdży­cowych jest możliwa
Lista sub­stancji inicju­ją­cych pro­gram naprawy serca, wśród których poczesne miejsce zaj­muje wit­a­m­ina C powodu­jąca usuwanie blaszek miażdży­cowych ze ścian naczyń i ich naprawę za pomocą wbu­dowu­jącego się w nie kolagenu.

LECZE­NIE POD PRĄD
Janusz Rygiel­ski — ekolog i dzi­ałacz poloni­jny, dłu­go­letni przy­ja­ciel i współpra­cownik NŚ, opowiada o swo­jej 15-​letniej walce z rakiem prostaty, w której orężem były ter­apie nat­u­ralne i niekon­wencjon­alne. Walkę wygrał, spo­tyka­jąc przez ten czas wielu lekarzy o otwartych umysłach.

Sen jak sen
Czy ist­nieją sny bezsen­sowne? — pyta Andrzej Szmili­chowski (który nie ukrywa, że sam je miewa), czy raczej mamy do czynienia z fata­mor­ganami spoza przestrzeni i czasu sple­cionymi z innymi zjawiskami, których nauka długo jeszcze nie będzie w stanie wyjaśnić?

Zran­iony uzdrowiciel
Jeśli pomagamy innym, nie mogąc pomóc samemu sobie, oznacza to, że w naszym horoskopie najpraw­dopodob­niej ważne miejsce zaj­muje maleńki Chi­ron krążący między Sat­urnem a Uranem…

PON­ADTO:

•Kon­takt Nietelepaty­czny (listy do redakcji)
•Kon­wencja men­talna
•Lek­tury NŚ + TOP 10
•Fil­moteka NŚ
•Horoskop na grudzień 2017 i sty­czeń 2018

Opinie o produkcie (0)

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl