Newsletter
Podaj swój e-mail, jeżeli interesują Cię informacje o nowościach i promocjach.
Produkt dnia
Kroniki Anunnaki
Kroniki Anunnaki
59,80 zł 29,90 zł
egz.
Misterium życia zwierząt
Misterium życia zwierząt
44,80 zł 22,90 zł
egz.

Nieznany Świat 3/2018

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 48 godzin
Cena: 8,90 zł 8.90
ilość egz.
dodaj do przechowalni
Ocena: 0

Opis

W NUMERZE 3/​2018

NA JAŁOWYM BIEGU
Dosadny komen­tarz Redak­tora Naczel­nego do skan­dal­icznie niefa­chowych pub­likacji porad­nika psy­cho­log­icznego Poli­tyki, gdzie zjawiska PSI utożsamiono z szarla­tanerią i nieuctwem. Trak­tu­jąc psy­chotron­ikę jako dziedz­inę dla głup­ków, autorzy i wypowiada­jący się eksperci wydają się umyśl­nie pomi­jać fakt, że zjawiskami z pogranicza zaj­mowali się wielcy psy­chol­o­gowie i psy­chi­a­trzy w tym Carl Gustaw Jung.

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne — e.nieznanyswiat.pl

50 najlepiej sprzeda­ją­cych się książek w Księ­garni NŚ w 2017 r.
Lista książek, które w 2017 r. cieszyły się waszym najwięk­szym zain­tere­sowaniem. Pier­wsze miejsce zajęły Ukryte ter­apie cz. 2 Jerzego Zięby. UWAGA! Książki z listy dostępne są w naszej Księ­garni w pro­mo­cyjnych cenach!

Skąd się wzięła medy­tacja?
Kto wynalazł medy­tację? Jak to możliwe, że starożytni wschodni mis­tr­zowie dys­ponowali wiedzą o psy­chice i mózgu, którą dziś potwierdzają neu­rolodzy i psy­cholodzy? O tym, a także o roli medy­tacji w świecie zachod­nim pisze Jacek Pęchal­ski.

JAK BEZ­PIECZNIE MEDY­TOWAĆ
Rady i wskazówki dłu­go­let­nich prak­tyków medy­tacji dla początku­ją­cych i poszuku­ją­cych. Krystyna Wiec­zorek, Tomasz Kierzkowski, Jakub Pęchal­ski i Anna Ostrzy­cka odpowiadają na list 60-​letniej czytel­niczki NŚ z Holandii, której pod­czas medy­tacji przy­darzyły się niezwykle inten­sy­wne, niepoko­jące doz­na­nia. Ten stan przy­pom­i­nał trans - mówi kobieta.

Kro­nika Akaszy
- czyli niezwykle intere­su­jące doniesienia z kraju i świata, a wśród nich: o rewelac­jach byłego pra­cown­ika Pen­tagonu twierdzącego, że rząd USA posi­ada frag­menty met­ali pochodzące z UFO, o zagad­kowym przy­padku samoza­płonu w Lon­dynie, o wizji Krzysztofa Jack­owskiego na temat tragedii w Tryńczy, która wstrząs­nęła Pol­ską pod koniec ub. roku oraz szoku­jącej reakcji ludzkiego orga­nizmu na dietę złożoną z fast foodów.

SKĄD PRZYS­ZLIŚMY?
Odkrycie Göbekli Tepe — neoli­ty­cznego sank­tu­ar­ium w południowo-​wschodniej Ana­tolii, zmieniło poj­mowanie cywiliza­cji. Nasi odlegli przod­kowie byli bardziej zmyślni niż się uważa, a cywiliza­cja została zbu­dowana na ple­cach niepiśmi­en­nych, bez­imi­en­nych geniuszy.

Mity: utopia czy zakodowany obraz przeszłości?
Sumerowie wierzyli, że pier­wszy nauczy­ciel ludzkości wyłonił się z morza. Opowieści o podob­nych isto­tach pojaw­iają się także we wierzeni­ach Greków oraz wielu afrykańs­kich plemion. Przy­padek? — pyta Ste­fan Cisek.

Pre­his­to­ryczne wspólne korze­nie
Co łączy dźwięk Aum (Om) z Trójcą Świętą i Kabałą? Helena Bławatska uważała, że korze­nie wszys­t­kich religii się­gają daleko wstecz, do cza­sów, kiedy bogów przed­staw­iano w postaci węży. To dlat­ego religie z różnych części globu są tak do siebie podobne.

INTER­AK­TY­WNA GRA W ŻYCIE
Czy wszys­tko jest ze sobą pow­iązane, stanow­iąc część więk­szej całości? Teo­ria wszys­tkiego opra­cow­ana przez fizyka Thomasa Camp­bella - współpra­cown­ika Roberta Mon­roe, rzuca zupełnie nowe światło na świado­mość i jej funkcjonowanie w rzeczy­wis­tości, która może mieć charak­ter wirtu­alny. A to nie jedyny jej paradoks.

Dotknię­cie Niez­nanego
Kierowałem się już do wyjś­cia z podziem­nego bunkra, aby odetch­nąć świeżym powi­etrzem, gdy dobiegł do mnie głos ofi­cera rozpoz­naw­czego: „Mel­duję, wykryto cel, wysokość 8000, z kursem 90, pręd­kość 900, obcy — relacjonuje Jerzy M. — były pilot wojskowy, który w lat­ach 80. wdał się w poś­cig za tajem­niczym obiektem.

GŁAZY PEŁNE MOCY
Niek­tórym kamieniom przyp­isy­wano ogromną siłę odd­zi­ały­wa­nia, cza­sem też pil­nie ich strzeżono, a nawet trak­towano jako nieod­zowny ele­ment przy koronacji wład­ców. Szczegól­nie ciekawa his­to­ria wiąże się z Kamie­niem Przez­naczenia ze Scone.

UCIEKA­JĄCA CYWILIZA­CJA
Czy możliwe, że z dala od oczu ludzkości tajne sto­warzyszenia rozwi­jają tech­nolo­gie przyszłości i sekretny pro­gram kos­miczny? Wielu badaczy, w tym Richard M. Dolan, twierdzi, że wąska grupa ludzi tworzy cywiliza­cję przełomu, która — niczym w filmie Elizjum — zostawi w tyle uza­leżnioną od ropy i gazu ludzkość. Dowody na to znalazł przed laty pewien bry­tyjski haker…

Antyziemia — kos­miczna zabawa w chowanego
Kon­trow­er­syjna teo­ria mówi, że Ziemia ma swoją bliź­ni­aczkę ukrytą w mrokach Układu Słonecznego. Czy taka plan­eta ma prawo ist­nieć z punktu widzenia astronomii? — zas­tanawia się Roman Rzepka.

Chory krę­gosłup, gar­bate życie
Schorzenia krę­gosłupa mogą dawać niety­powe symp­tomy. Kręgi czwarty i piąty lędźwiowy, kiedy opuszczą swoje miejsce, powodują wymioty, a nawet chwilowe omdle­nia — mówi bohater mar­cowego Pocztu heal­erów pol­s­kich Tadeusz Czarny z Prze­worska — krę­garz i masażysta, który pomógł ogrom­nej rzeszy cierpiących.

Rośliny domowe, które poma­gają… i szkodzą
Rośliny don­iczkowe pro­dukują tlen, skutecznie naw­ilżają powi­etrze, wpły­wają dobroczyn­nie na samopoczu­cie a nawet — jak orchidea lub dra­cena — potrafią oczyszczać powi­etrze z toksyn. Są jed­nak i takie rośliny, które są szkodliwe, a często wręcz niebez­pieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt.

KUCHENNA CZY KAMI­ENNA: RÓŻNE OBLICZA SOLI
Uważa się, że jej nad­miar jest jedną z przy­czyn nad­ciśnienia. Tym­cza­sem uży­wanie właś­ci­wego typu soli może doprowadzić do ure­g­u­lowa­nia ciśnienia tęt­niczego i zapewnienia odpowied­niego nawod­nienia orga­nizmu. Pytanie, jaką wybrać?

Zwłoki z biją­cym sercem
Prof. Jan Talar — pomysło­dawca nowa­torskiej metody wybudza­nia pac­jen­tów ze śpiączki, wywołał burzę stwierdze­niem, że często lekarze pobier­ają organy od wciąż żywych pac­jen­tów. Czy to możliwe? — pyta Piotr Der­en­tow­icz.

Praca zapisana w gwiaz­dach
O aspirac­jach, sukce­sach i porażkach w pracy, jak też o predys­pozy­c­jach zawodowych mówi w horoskopie szczyt nieba czyli dom dziesiąty.

PON­ADTO:

•KON­TAKT NIETELEPATY­CZNY — czyli Listy do Redakcji
•WIDZĘ TAKŻE NIEBO: Życie rani życie
•LEK­TURY NŚ: Krzysztof Jack­owski — Jas­nowidz na pol­i­cyjnym eta­cie, Tajem­nica Wielkiego Sfinksa, Strażnik  tajem­nic, O ziołach i zwierzę­tach
•FIL­MOTEKA NŚ: Każdy chce stanąć w świ­etle
•KON­WENCJA MEN­TALNA: Sieczka

HOROSKOP NA MARZEC!

Produkty powiązane

Opinie o produkcie (0)

Inni kupili również
Nieznany Świat 2/2018
Nieznany Świat 2/2018
8,90 zł
egz.
Nieznany Świat 1/2018
Nieznany Świat 1/2018
8,90 zł
egz.
Kryształ górski surowy
Kryształ górski surowy
12,00 zł
egz.
Nieznany Świat 5/2018
Nieznany Świat 5/2018
8,90 zł
egz.
Nieznany Świat 4/2018
Nieznany Świat 4/2018
8,90 zł
egz.
do góry
Bestsellery
bestseller
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl