Nieznany Świat 6/2017

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 48 godzin
Cena: 8,90 zł 8.90
ilość egz.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

W NUMERZE:

Tajem­nice fatim­skie: przemil­czane fakty
W stule­cie wydarzeń uznanych przez Koś­ciół za boskie objaw­ienia wracamy do nich w obsz­ernym szkicu Pio­tra Cielebi­a­sia ujaw­ni­a­ją­cym istotne infor­ma­cje spięte hasłem: O czym w kon­tekś­cie tzw. objaw­ień w Cova da Iria nie mówiono i nadal się nie mówi? Przy okazji po raz kole­jny próbu­jemy odpowiedzieć na pytanie, czy w 2000 roku Watykan rzeczy­wiś­cie powiedział wszys­tko o sekre­tach fatim­s­kich, a także zaj­mu­jemy się anal­izą tej sprawy przez prof. Joaquima Fer­nan­desa. Czy jego zarzuty doty­czące manip­u­lowa­nia siostrą Łucją przez Koś­ciół są uza­sad­nione i dostate­cznie udoku­men­towane? Od siebie dodamy, że – mimo iż prob­lem Fatimy drążymy od bardzo wielu lat – niek­tóre wątki pod­jęte w syg­nal­i­zowanej pub­likacji zaskoczyły nas.
Dostępne również wydanie elek­tron­iczne — e.nieznanyswiat.pl

Świadome sny i odbiór równoległy
Bardzo ciekawa pub­likacja wraz z próbą inter­pre­tacji zrelacjonowanych w niej fak­tów i wydarzeń. Wcześniejsze prog­no­zowanie tem­atyki snów, świadome uczest­nictwo w nich i… Czy to, co widział autor i co przy­pom­i­nało holo­graficzne fiszki (z funkcjonar­iuszami wywiadu w tle) było jedynie senną osobli­woś­cią, czy czymś znacznie bardziej złożonym, np. przyszłą formą kon­troli umysłu? A może — jak pisze Leszek T. Pil­iszewski – w obrę­bie jego włas­nych bogatych doświad­czeń i ekspery­men­tów ze świadomym śnie­niem nowy oper­a­tor zaofer­ował lep­szą jakość usług?

Odlo­towa teoria
Forum Niezwykłych Hipotez. Czy glob­alne ocieple­nia pojaw­ia­jące się — jak ustalił Ryszard Winer w opozy­cji do niek­tórych innych badaczy – co 500 lat, są wywoły­wane przez fale graw­ita­cyjne nad­latu­jącego masy­wnego statku kos­micznego obcej cywiliza­cji, które roz­grze­wają Ziemię od środka? Co kryje się za nieoczeki­wanymi zawirowa­ni­ami kli­matu, a co za bardzo ciężkim Niebem? I czy Pla­ton w swoich nie­jas­nych zapiskach chciał przekazać coś więcej, lecz wiązała go przysięga mil­czenia? Pier­wsza część czterood­cinkowego tek­stu, który na pier­wszy rzut oka może wydawać się odjechany, ale… (zobacz motto tego numeru).

Aoki­ga­hara jest wszędzie
Motyw słyn­nego japońskiego Lasu Samobójców w filmie i jego kul­tur­owe (plus kul­towe) uwikła­nia. Ponura desty­nacja, która zafas­cynowała artys­tów i osław­ione Morze Drzew poras­ta­jące północno-​zachodnie pod­nóże góry Fudżi jako punkt wyjś­cia twór­czych poszuki­wań. W tle pytanie: wielka pustka czy wielkie coś?, na które odpowiedź uda się znaleźć dopiero po innej stronie życia.

UFO i KGB: kole­jna odsłona
Czy słynna przed laty tzw. Sprawa Ummo związana z lis­tami otrzymy­wanymi w lat­ach sześćdziesią­tych ub. w. przez hisz­pańs­kich intelek­tu­al­istów i cele­bry­tów rzekomo od przed­staw­icieli obcej cywiliza­cji była w rzeczy­wis­tości fałszy­wką spreparowaną przez sowieckie służby spec­jalne? Mogłyby na to wskazy­wać pewne doku­menty odnalezione niedawno w rosyjs­kich tajnych archi­wach, jed­nak nie jest to wcale takie pewne, gdyż niek­tóre fakty oraz wydarzenia zdają się tej kon­cepcji przeczyć. Co zaw­ier­ała „Niebieska teczka” byłego szefa radzieck­iej bezpieki, a późniejszego genseka Jurija Andropowa i w jaki sposób w jej posi­adanie wszedł w lat­ach dziewięćdziesią­tych kos­mo­nauta Paweł Popow­icz?

Piramida na Ceres
Sfo­tografowana przez kos­miczny aparat Dawn z odległości 4500 km od tej karłowa­tej plan­ety nadal budzi zażarte spory i dyskusje. Niek­tórzy uważają ją za kole­jny przykład parei­dolii, czyli inter­pre­tacji niewyraźnych obszarów w taki sposób, że obser­wa­tor przyp­isuje im wyobrażane przez siebie cechy, ale i możemy mieć do czynienia z kole­jnym seg­mentem aut­en­ty­cznych kos­micznych zagadek, które spow­ija mil­cze­nie. Pokazu­jemy bardzo ciekawe zdjęcia.

O suple­men­tach diety i syn­te­ty­cznych wit­a­m­i­nach bez euforii
Kon­trow­er­syjny w pewnych swoich oce­nach, ale ważny i odważny tekst, zwraca­jący uwagę na niebez­pieczeństwa związane ze zbyt łat­wowiernym trak­towaniem zapewnień pro­du­cen­tów suple­men­tów, a także – uwaga – bezkry­ty­cznie powielanego, zdaniem autorki, twierdzenia, iż wit­a­min nie można przedawkować, co, jak utrzy­muje pub­l­i­cys­tka, zwolen­niczka medy­cyny nat­u­ral­nej, nie jest do końca prawdą. Część pier­wsza w tym numerze, dokończe­nie i pier­wsza polemika za miesiąc, my zaś już teraz zachę­camy do dyskusji na temat porus­zonych przez Kingę Buczek prob­lemów, (z którą w wielu sprawach się nie zgadzamy).

PON­ADTO:

•Dr Mał­gorzata Stępień o sieci rodzin­nej pajęczyny jako części skład­owej fenomenu ukry­tych przekazów między­    pokole­niowych (dokończe­nie pub­likacji z poprzed­niego numeru).
•Prze­wod­nik kos­micznej energii, czyli kole­jne drzewo (którym tym razem jest wiąz) pod lupą niezrów­nanego Pio­tra  Bajki.
•W Pocz­cie heal­erów pol­s­kich o gdańskiej ter­apeutce Zycie Owczarczyk, metodzie Theta Heal­ing i cud­zie dzi­ała­nia      energii.
•Wytańcz swoją złość.
•Malkon­tent dzieli się swoimi rozterkami, nato­mi­ast Szmili­chowski pisze o lęku w cie­niu bachanaliów.
•Horoskop na czerwiec.

Opinie o produkcie (0)

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl